REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZY UŻYCIU PORTALU MyGreenSpace

Postanowienia ogólne

Par. 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu portalu MyGreenSpace (dalej „Portal”) w celach związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową (z przedsiębiorcami). Zasady świadczenia usług na rzecz konsumentów określa odrębny Regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz konsumentów przy użyciu portalu MyGreenSpace. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mygreenspace.pl
 2. Właścicielem Portalu jak i podmiotem które świadczy usługi za pośrednictwem Portalu jest Małgorzata Stuła prowadząca działalność gospodarzą pod nazwą Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła, 67-124 Nowe Miasteczko, ul. 22 lipca 33a/3 NIP 9251972716., REGON 080446104
 3. Korzystanie z Portalu jest możliwe dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Małgorzatą Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła, 67-124 Nowe Miasteczko, ul. 22 lipca 33a/3 a Użytkownikiem, po zarejestrowaniu jako użytkownik Portalu i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.mygreenspace.pl

Par. 2

Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

 1. Administrator Portalu – Małgorzata Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca dostęp do Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Portal – Strona WWW prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi do jego Danych.
 4. Baza projektów – wydzielona przestrzeń znajdująca się na koncie Użytkownika, w której przechowywane są dane stworzone przez Użytkownika za pośrednictwem portalu
 5. Serwer Usługi – Komputer na którym przechowywane są Dane Użytkowników oraz oprogramowanie które umożliwia prawidłowe działanie Usługi.
 6. Użytkownik – osoba prawna lub fizyczna która korzysta z Usługi poprzez Portal na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.   
 7. Konto - wydzielona przestrzeń Portalu MyGreenSpace identyfikowana unikalną Nazwą Użytkownika i zabezpieczona Hasłem Użytkownika, na której Użytkownik Konta zapisuje Dane.
 8. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta MyGreenSpace, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora Portalu jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi za pośrednictwem Portalu.
 9. Dane – projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi i wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo stworzone przez Użytkownika
 10. Nazwa użytkownika (login) - ciąg znaków tworzący adres poczty elektronicznej zabezpieczający dostęp do Konta na portalu
 11. Hasło użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta
 12. Informacja handlowa (Newsletter) – wszelkie informacje handlowe udostępniane za pośrednictwem portalu

Prawa autorskie

Par. 3

 1. Portal jak i rozwiązania w nim zastosowane stanowią własność Małgorzaty Stuły Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej Portalu są wyłączną własnością Małgorzaty Stuła Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła.  Na mocy postanowień umowy o świadczenie usług, Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z Portalu wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Portalu stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Małgorzaty Stuły Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, w tym modeli udostępnianych na portalu, które nie wynikają z Usługi, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej.
 3. Umieszczając w serwisie swoje projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi i wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo (jako całość wizualizacyjna) ich autorzy zgadzają się na udzielenie nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Administratora oraz innych użytkowników portalu (licencja) przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie; licencja udzielona Administratorowi obejmuje również prawo do udzielenia dalszej licencji.
 4. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, podlegają ochronie na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rejestracja na Portalu

Par. 4

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  • zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  • rejestracja Użytkownika (w formularzu rejestracyjnym należy podać także dane dotyczące prowadzonej działalności np. nazwa firmy, NIP, REGON, niezbędne do wystawienia faktury VAT).
  • dokonanie płatności (w przypadku usług udostępnianych odpłatnie)
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie http://www.mygreenspace.pl/users/sign_in
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy,
 4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji oraz dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu, automatycznie zostanie wygenerowane indywidualne konto przypisane do konkretnego Użytkownika, oraz przesłane Użytkownikowi Login i Hasło na adres email podany przy rejestracji, niezbędne do korzystania z Usługi i uzyskanie dostępu do konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po dokonaniu pierwszego logowania. Od tego momentu Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usługi. W przypadku usług płatnych dostęp do nich będzie możliwy po zatwierdzeniu dokonanej płatności.
 6. Z chwilą pierwszego zalogowania lub z chwilą potwierdzenia dokonanej płatności w przypadku usług odpłatnych, Administrator udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Usługi. Licencja zezwala na korzystanie z  Portalu MyGreenSpace wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania za pośrednictwem portalu informacji handlowych dotyczących działalności świadczonej przez Właściciela Portalu lub też działalności świadczonej przez inne podmioty, które uzyskały zgodę Administratora na  udostępnienie treści za pośrednictwem portalu.

Zasady korzystania z Usługi

Par. 5

 1. W celu skorzystania z Usługi. Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. W celu zapewnienia płynnego działania aplikacji MyGreenSpace konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów przez użytkownika:
  • Obsługa aplikacji w przeglądarce wspierającej WebGL, czyli.:
   • Firefox - niezbędna wersja 16 lub nowsza,
   • Chrome - niezbędna wersja 18 lub nowsza,
   • Opera - niezbędna wersja 15 lub nowsza
  • Korzystanie z aplikacji na sprzęcie charakteryzującym się parametrami:
   Wymagania minimalne Wymagania optymalne
   RAM 2 GB 8 GB
   CPU obojętne obojętne
   GPU ze wsparciem OpenGL, 512 MB ze wsparciem OpenGL, 1024 MB
   Prędkość łącza internetowego 4 MBit 10 MBit
 2. W zakresie świadczonych usług, Administrator udostępnia Użytkownikowi narzędzia umożliwiające tworzenie projektów 3D oraz gromadzenie stworzonych przez użytkownika danych w Bazie Projektów w zakładce Użytkownika. 
 3. Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na swoim koncie poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do jego konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika oraz wszelkie przypadki korzystania z jego konta przy użyciu Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Użytkownika.

Obowiązki Użytkownika

Par. 6

 1. Użytkownik z poziomu swojego konta może zarządzać zgromadzonymi na nim danymi, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane.
 2. Użytkownik uzyskuje niewyłączną, ograniczoną licencję na usługi związane z korzystaniem z Portalu w celach związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarcza lub zawodową. Licencja ta obejmuje uprawnienie do wykorzystywania stworzonych przez Użytkownika gotowych wizualizacji w zakresie i na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);. Licencja nie obejmuje uprawnienia do udzielania dalszych licencji (sublicencji) oraz uprawnienia do wykorzystywania wizualizacji pojedynczych elementów.
  Uwaga: Licencja obejmuje wyłącznie uprawnienie do wykorzystywania stworzonej przez Użytkownika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej wizualizacji jako całość.
 3. Użytkownik nie może usuwać logo MyGreenSpace ze swoich projektów.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać na swoim Koncie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Administrator może usunąć dane o zakazanej powyżej treści, jeżeli poweźmie wiarygodna informacje o ich bezprawności.  
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie
 6. Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.
 7. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu w celu rozpowszechniania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM bez pisemnej zgody Administratora.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich. trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą odbywa się świadczenie usług za pomocą Portalu.
  UWAGA Za naruszenie praw innych podmiotów uważa się także dalsze modyfikowanie, w szczególności jakiekolwiek wykorzystywanie wizualizacji pojedynczych modeli.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Portalu  ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.
 10. Użytkownikowi Konta zabrania się:
  • usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Portalu (do i z serwera, na którym działa Portal), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania,
  • skanowania Portalu w poszukiwaniu luk i wykorzystywania tych luk w sposób niezgodny z prawem lub sprzecznie z zasadami społecznymi,
  • wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Portalu lub wywołujących taki skutek,
  • prób pozyskania z portalu modeli w nim wykorzystanych.

Odpowiedzialność

Par. 7

 1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych na koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika.
 4. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Portalu oraz konta niezawinionego przez Administratora, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania dostępności Usługi, w sposób jak najmniej utrudniający normalne korzystanie, w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Usługi i Konta bez podania przyczyn,
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Administratora., o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany,
  • zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Aplikacji, Portalu i Konta; zmiana funkcjonalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:
  • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Portalu,
  • narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator może w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników rozbudowywać Portal o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować Portal,. Administrator  zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych momentach korzystania z Konta. Administrator może bez powiadomienia Użytkownika, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub zawiesić możliwość używania dowolnej wersji Systemu przez Użytkownika, do którego Użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z dowolnej uzasadnionej przyczyny. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia nowych wersji oprogramowania.  
 9. Odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do :
  • wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Użytkownika,
  • do wysokości uregulowanego przez Użytkownika abonamentu za dany okres na jaki abonament został wykupiony.

Rozwiązanie umowy

Par.8

 1. Rozwiązanie Umowy następuje:
  • za porozumieniem stron – w każdej chwili, bez podania przyczyn,
  • w razie nieuiszczenia opłaty za korzystanie z usług w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi
 2. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  • nieprzestrzegania postanowień Regulaminu określonych w par. 6 (obowiązki Użytkownika),
  • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,
  • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem

Przechowywanie danych osobowych

Par. 9

 1. Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest Małgorzata Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła., który zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług objętych zakresem umowy łączącej go z Użytkownikiem zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. Małgorzata Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła jest administratorem danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.
 5. Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 6. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.

Postępowanie reklamacyjne

Par.10

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Reklamację można złożyć w formie pisemnej. Reklamacji, powinna zawierać następujące informacje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika na Portalu,
  • uwagi Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  • ewentualnie sugestie Użytkownika co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Administrator udzielając odpowiedzi na reklamacje wskazuje, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.

Zasady odpłatności

Par. 11

 1. Ceny pakietów i ich zawartość określa cennik dostępny na stronie.
 2. Użytkownik kupuje czasowy dostęp do wybranego pakietu.
 3. Pakiet płatny obowiązuje zawsze od dnia potwierdzenia płatności
 4. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie www.mygreenspace.pl. Zmiany cen obowiązują od momentu ich wprowadzenia.  
 5. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
 6. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktur drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku braku akceptacji Użytkownik ma możliwość zgłoszenia pisemnego lub za pomocą wiadomości elektronicznej zawiadomienia o braku zgody na przesłanie faktur w formie elektronicznej.

Zmiana postanowień Regulaminu

Par. 12

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na Portalu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia.
 2. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przez Administratora, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika. Zawiadomienie przesyłane jest droga elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 3. W zawiadomieniu wskazywany jest termin zakończenia działalności oraz termin na przeniesienie danych z Konta.
 4. Po upływie terminu na przeniesienie danych z Konta, Administrator uprawniony jest do usunięcia danych z Konta.

Postanowienia końcowe

Par. 12

Niniejszy Regulamin zgodnie zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego ma charakter wiążący.