REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA RZECZ KONSUMNETÓW
PRZY UŻYCIU PORTALU MYGREENSPACE

Postanowienia ogólne

Par. 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu portalu MyGreenSpace (dalej „Portal”) w celach niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Właścicielem Portalu jak i podmiotem które świadczy usługi za pośrednictwem Portalu jest Małgorzata Stuła prowadząca działalność gospodarzą pod nazwą Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła, 67-124 Nowe Miasteczko, ul. 22 lipca 33a/3 NIP 9251972716., REGON 080446104
 3. Korzystanie z Portalu jest możliwe dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Małgorzatą Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła, 67-124 Nowe Miasteczko, ul. 22 lipca 33a/3 a Użytkownikiem, po zarejestrowaniu jako użytkownik Portalu i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.mygreenspace.pl, a na żądanie Użytkownika udostępniany jest również w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 5. Zawiadomienia o każdorazowej zmianie treści Regulaminu wysłane będą na wskazany prze Użytkownika adres email. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik dodatkowo poinformowany zostanie na piśmie za pośrednictwem poczty. Zawiadomienie przesłane będzie na adres przypisany do konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy wywiera skutek od chwili zapoznania się z treścią korespondencji mailowej.

Par. 2

Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

 1. Administrator Portalu – Małgorzata Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca dostęp do Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Portal – Strona WWW prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi do jego Danych.
 4. Baza projektów – wydzielona przestrzeń znajdująca się na koncie Użytkownika, w której przechowywane są dane stworzone przez Użytkownika za pośrednictwem portalu
 5. Serwer Usługi – Komputer na którym przechowywane są Dane Użytkowników oraz oprogramowanie które umożliwia prawidłowe działanie Usługi.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi poprzez Portal w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 7. Konto - wydzielona przestrzeń Portalu MyGreenSpace identyfikowana unikalną Nazwą Użytkownika i zabezpieczona Hasłem Użytkownika, na której Użytkownik Konta zapisuje Dane.
 8. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta MyGreenSpacee, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora Portalu jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi za pośrednictwem Portalu.
 9. Dane – projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi i wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo stworzone przez Użytkownika
 10. Nazwa użytkownika (login) - ciąg znaków tworzący adres poczty elektronicznej zabezpieczający dostęp do Konta na portalu
 11. Hasło użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta
 12. Informacja handlowa (Newsletter) – wszelkie informacje handlowe udostępniane za pośrednictwem portalu

Prawa autorskie

Par. 3

 1. Portal jak i rozwiązania w nim zastosowane stanowią własność Małgorzaty Stuły Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej Portalu są wyłączną własnością Małgorzaty Stuły Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła. Na mocy postanowień umowy o świadczenie usług, Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z Portalu wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Portalu stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Małgorzaty Stuły Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, w tym modeli udostępnianych na portalu, które nie wynikają z Usługi, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej.
 3. Umieszczając w serwisie swoje projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi i wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo (jako całość wizualizacyjna) ich autorzy zgadzają się na udzielenie nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Administratora oraz innych użytkowników portalu (licencja) przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie; licencja udzielona Administratorowi obejmuje również prawo do udzielenia dalszej licencji.
 4. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, podlegają ochronie na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rejestracja na Portalu

Par. 4

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  • zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  • rejestracja Użytkownika.
  • dokonanie płatności (w przypadku usług udostępnianych odpłatnie )
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie http://mygreenspace.pl/users/sign_in
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy,
 4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji oraz dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu, automatycznie zostanie wygenerowane indywidualne konto przypisane do konkretnego Użytkownika, oraz przesłane Użytkownikowi Login i Hasło na adres email podany przy rejestracji, niezbędne do korzystania z Usługi i uzyskanie dostępu do konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po dokonaniu pierwszego logowania. Od tego momentu Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usługi. W przypadku usług płatnych dostęp do nich będzie możliwy po zatwierdzeniu dokonanej płatności.
 6. Z chwilą pierwszego zalogowania lub z chwilą potwierdzenia dokonanej płatności w przypadku usług odpłatnych, Administrator udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Usługi. Licencja zezwala na korzystanie z Portalu MyGreenSpace wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
  UWAGA – Licencja nie uprawnia Użytkownika do korzystania z portalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania za pośrednictwem portalu informacji handlowych dotyczących działalności świadczonej przez Właściciela Portalu lub też działalności świadczonej przez inne podmioty, które uzyskały zgodę Administratora na udostępnienie treści za pośrednictwem portalu.

Zasady korzystania z Usługi

Par. 5

 1. W celu skorzystania z Usługi. Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.W celu zapewnienia płynnego działania aplikacji MyGreenSpace konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów przez użytkownika:
  • Obsługa aplikacji w przeglądarce wspierającej WebGL, czyli.:
   • Firefox - niezbędna wersja 16 lub nowsza,
   • Chrome - niezbędna wersja 18 lub nowsza,
   • Opera - niezbędna wersja 15 lub nowsza
  • Korzystanie z aplikacji na sprzęcie charakteryzującym się parametrami:
   Wymagania minimalne Wymagania optymalne
   RAM 2 GB 8 GB
   CPU obojętne obojętne
   GPU ze wsparciem OpenGL, 512 MB ze wsparciem OpenGL, 1024 MB
   Prędkość łącza internetowego 4 MBit 10 MBit
 2. Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na swoim koncie poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do jego konta, znajduje się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w razie świadomego ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

Obowiązki Użytkownika

Par. 6

 1. Użytkownik z poziomu swojego konta może zarządzać zgromadzonymi na nim danymi, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem portalu wyłącznie w calach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (w celach niekomercyjnych).
 3. Użytkownik nie może usuwać logo MyGreenSpace ze swoich projektów.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać na swoim Koncie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Administrator może usunąć dane o zakazanej powyżej treści, jeżeli poweźmie wiarygodna informacje o ich bezprawności.
 5. Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.
 6. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu w celu rozpowszechniania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM bez pisemnej zgody Administratora.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich.
  UWAGA Za naruszenie praw innych podmiotów uważa się także dalsze modyfikowanie, w szczególności jakiekolwiek wykorzystywanie wizualizacji pojedynczych modeli.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Portalu ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.
 9. Użytkownikowi Konta zabrania się:
  • usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Portalu (do i z serwera, na którym działa Portal), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania, skanowania Portalu w poszukiwaniu luk i wykorzystywania tych luk w sposób niezgodny z prawem lub sprzecznie z zasadami społecznymi, wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Portalu lub wywołujących taki skutek.
  • prób pozyskania z portalu modeli w nim wykorzystanych .

Odpowiedzialność

Par. 7

 1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe wskutek działania siły wyższej lub też powstałych z wyłącznej winy Użytkownika.

Rozwiązanie umowy

Par.8

 1. Rozwiązanie Umowy następuje:
  • za porozumieniem stron – w każdej chwili, bez podania przyczyn,
  • w razie nieuiszczenia opłaty za korzystanie z usług w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi po wezwaniu Użytkownika do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu płatności pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy
 2. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  • umyślnego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu określonych w par. 6 (obowiązki Użytkownika),
  • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,
  • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem

Przechowywanie danych osobowych

Par. 9

 1. Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest Małgorzata Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła., który zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług objętych zakresem umowy łączącej go z Użytkownikiem zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. Małgorzata Stuła, Cosmo Green Firma Usługowo-Projektowa mgr inż. Małgorzata Stuła jest administratorem danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.
 5. Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 6. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.

Postępowanie reklamacyjne

Par.10

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. W celu szybkiego rozpoznania reklamacji, powinna ona zawierać następujące informacje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika na Portalu,
  • uwagi Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  • ewentualnie sugestie Użytkownika co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Administrator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.

Zasady odpłatności

Par. 11

 1. Ceny pakietów i ich zawartość określa cennik dostępny na stronie.
 2. Użytkownik kupuje czasowy dostęp do wybranego pakietu.
 3. Pakiet płatny obowiązuje zawsze od dnia potwierdzenia płatności
 4. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie http://mygreenspace.pl/cennik. W przypadku zmiany cen przez Administratora Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia zawartej umowy. Zmiana cen nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zamówionymi usługami.
 5. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia żądaną fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
 6. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktur drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku braku akceptacji Użytkownik ma możliwość zgłoszenia pisemnego lub za pomocą wiadomości elektronicznej zawiadomienia o braku zgody na przesłanie faktur w formie elektronicznej.

Zmiany Regulaminu

Par. 12

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na Portalu, dodatkowo Użytkownik otrzymuje informację o zmianie Regulaminu – w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian – w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wypowiedzieć zawartą umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami na świadczenie usług.